Skip to content

Privacyverklaring

Principes

GADOT BELGIUM BV respecteert individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft GADOT BELGIUM BV ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en vrijgeven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.

Informatiebeveiliging

GADOT BELGIUM BV is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van GADOT BELGIUM BV erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

GADOT BELGIUM BV is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 15/10/2020

Uw privacy is belangrijk voor ons.Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten.Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Deze verklaring is van toepassing op de GADOT BELGIUM BV-diensten in het algemeen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

GADOT BELGIUM BV verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te bieden .Door uw interactie met ons kan GADOT BELGIUM BV persoonlijke gegevens verzamelen . Dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu.Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan GADOT BELGIUM BV u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen.U kunt er ook voor kiezen om GADOT BELGIUM BV aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw cv, cv of transcripten;arbeidsreferenties en gerelateerde informatie;en compensatieverzoeken.Bovendien kan GADOT BELGIUM BV informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie.

GADOT BELGIUM BV kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en via niet GADOT BELGIUM BV websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een individu.Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaat informatie, gegevens verzameld door geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet rechtstreeks een specifieke persoon, maar kan worden afgeleid van persoonlijke gegevens .

U hebt iets te zeggen over de gegevens die we verzamelen.Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren.

GADOT BELGIUM BV zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt.GADOT BELGIUM BV zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens relevant, accuraat, volledig en actueel zijn voor het bedoelde gebruik.

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

GADOT BELGIUM BV gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de diensten die we aanbieden, (2) verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie.

Zakelijke operaties.   We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Werving.   Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van GADOT BELGIUM BV te beheren en om te voldoen aan de corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten.Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

Waarom we persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens in het geval we daartoe wettelijk verplicht zijn en in andere gevallen met uw toestemming of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of om een service of product te leveren dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd.Daarnaast delen we persoonlijke gegevens tussen GADOT BELGIUM BV- gecontroleerde gelieerde ondernemingen en entiteiten.We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in dit Statuut zijn beschreven .Bijvoorbeeld, voor bedrijven die we inschakelen om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten kan de toegang tot persoonlijke gegevens nodig zijn.In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegeven privacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken.We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Ten slotte zullen we persoonlijke gegevens, inclusief uw inhoud, openen, overdragen, vrijgeven en bewaren, als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om:

 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om gebruikers van onze diensten te bedriegen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van anderen te voorkomen;
 • de beveiliging van onze producten bedienen en onderhouden, inclusief om een ​​aanval op onze computersystemen of -netwerken te voorkomen of stop te zetten;of
 • de rechten of eigendommen van GADOT BELGIUM BV te beschermen, inclusief het afdwingen van de voorwaarden voor het gebruik van de services. Als we echter informatie ontvangen die aangeeft dat iemand onze services gebruikt voor het verkeer in gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van GADOT BELGIUM BV, zullen we geen privé-inhoud van de klant zelf geven, maar we kunnen de kwestie verwijzen naar rechtshandhaving. 

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die door GADOT BELGIUM BV worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, of in een ander land waar GADOT BELGIUM BV of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden.We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen overbrengen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming met uw gegevens overeenkomen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Bewaring van persoonlijke gegevens

GADOT BELGIUM BV bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.Gegevens voor recrutering worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaarperiodes op basis van de locatie van de kandidaat.Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun aanvraag niet willen handhaven door hun recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GADOT BELGIUM BV.

Uw rechten als betrokkene: U KAN toegang krijgen tot en controle uitoefenen over uw persoonlijke gegevens!

Op verzoek zal GADOT BELGIUM BV personen een redelijke toegang verlenen tot de Persoonsgegevens die zij over hen in bezit heeft. Bovendien zal GADOT BELGIUM BV redelijke stappen ondernemen om personen toe te laten informatie waarvan is aangetoond dat deze onjuist of onvolledig is, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Rechten

 In overeenstemming met en onder voorbehoud van de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming, delen wij u mee dat u de volgende rechten heeft:

 • Recht van toegang en controle: u heeft het recht om de gegevens die wij over u bewaren gratis in te zien en te controleren waarvoor ze worden gebruikt.
 • Recht op correctie: u heeft het recht op correctie (correctie) van uw onjuiste persoonsgegevens, alsmede het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 • Recht op verwijdering of beperking: u hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Wij kunnen de verwijdering of beperking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de vervulling van een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons rechtmatig belang weigeren, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Wij wijzen u er echter op dat u geen bezwaar kun

maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons rechtmatige belang, en wel zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Recht op herroeping van de toestemming: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als we daar een andere wettelijke basis voor hebben.
 • Automatische beslissingen en profilering: Wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering inhoudt en dat u niet onderworpen bent aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met GADOT BELGIUM BV via informationsecurity@gadotbelgium.com.

Wij stellen alles in het werk om zorgvuldig en rechtmatig om te gaan met uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften. Indien u echter van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en u geen antwoord vindt op uw zorgen binnen ons bedrijf, bent u vrij om een klacht in te dienen bij GADOT BELGIUM BV:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Prinsstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

U kunt zich bovendien tot een rechtbank wenden als u denkt dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Browser-gebaseerde besturingselementen

Cookie-besturingselementen.Relevante browsergebaseerde cookie-besturingselementen worden beschreven in onze Cookieverklaring.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

GADOT BELGIUM BV doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen.Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

GADOT BELGIUM BV is ook toegewijd om het verminderen van risico’s op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van GADOT BELGIUM BV- faciliteiten.De inspanningen van GADOT BELGIUM BV omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren.GADOT BELGIUM BV- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven.Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

GADOT BELGIUM BV evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken.Als GADOT BELGIUM BV bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van GADOT BELGIUM BV ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal GADOT BELGIUM BV dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden

GADOT BELGIUM BV zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren.De audit zal worden uitgevoerd onder leiding van de functionaris voor gegevensbescherming.Elke werknemer die door GADOT BELGIUM BV wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband.Elke agent of derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met GADOT BELGIUM BV verplicht zijn GADOT BELGIUM BV te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of services weer te geven.Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de “laatst bijgewerkte” datum boven aan de verklaring herzien.Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop GADOT BELGIUM BV uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe GADOT BELGIUM BV uw informatie beschermt.

Contact opnemen met ons

Als u een privacy kwestie of een vraag hebt over gegevensbescherming bij GADOT BELGIUM BV , neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens.

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw vragen of bekommernissen:

E-mail   informationsecurity@gadotbelgium.com

We’d love to help

Appointment Form